Що таке PR. Словник термінів

PR (Public Relations – укр. зв’язки з громадськістю) – технології створення і впровадження образу об’єкта (ідеї, персоналії, товару, послуги, організації) в ціннісний ряд соціальної групи, з метою закріплення цього образу як такого, що необхідний в житті.
Вчений Г. Почепцов  визначає PR як “науку про управління громадською думкою”.
Це лише два з понад п’ятсот визначень поняття PR.

ATL (Above-the-Line) – реклама у засобах масової інформації (преса, телебачення, радіо, інтернет) – як зовнішня, так і внутрішня (Indoor Advertising).
BTL (Below-the-Line) – реклама, що зорієнтована на конкретного клієнта, наприклад: промо-акції, виставки, POS (point of sales – укр. точка продажу), POP (point of purchase – укр. точка купівлі), директ мейл (пряма адресна розсилка рекламних матеріалів).
B2B (Business-to-business – укр. бізнес для бізнесу) – процес взаємодії між двома (або більше) організаціями, що спрямований на здійснення купівлі-продажу послуг, товарів, інформації. Також це може бути лізинг, обмін кадрами тощо.
B2C (Business-to-consumer – укр. бізнес для споживача) – процес взаємодії компанії з приватним, т.з. “кінцевим” споживачем, що має на меті продаж товарів, послуг, інформації.
B2G (Business-to-government – укр. бізнес-уряду) – взаємини між бізнесом і державою. Зазвичай термін використовується для класифікації систем електронної комерції. Прикладом B2G-систем можуть служити системи електронних держзакупівель.
Community Relations (укр. суспільні відносини) – корпоративні програми соціальної пропаганди, призначені для покращення відносин у тій чи іншій спільноті.
Event management (укр. управління подіями) – застосування професійних практик в області управління проектами з метою організації та проведення конференцій, круглих столів, фестивалів, свят та інших публічних заходів.
FMCG (Fast Moving Consumer Goods – укр. товари повсякденного попиту, “ширвжиток”)  – загальна назва для товарів повсякденного вжитку широким колом покупців, які коштують відносно дешево і швидко продаються.
G2B (Government-to-business – укр. уряд-бізнесу) – набір програмних і апаратних засобів для здійснення онлайн взаємодії виконавчої влади і комерційних структур з метою підтримки і розвитку бізнесу. До класу G2B можна віднести інформаційні веб-сайти органів влади, системи електронних закупівель та ін.
Media Relations – область в системі зв’язків з громадськістю, присвячена опису і аналізу специфіки, ідеології і конкретних механізмів взаємодії фахівців з PR з представниками ЗМІ і самими ЗМІ як інститутами.

Анонімний авторитет (англ. Anonymous authority) – термін, запропонований філософом Е. Фроммом, для загального позначення інформації, наданої з посиланням на анонімне джерело (“експерти”, “фахівці” і т. п.).
Антикризовий менеджмент – система управління організацією, яка має комплексний, системний характер і яка спрямована на запобігання або усунення несприятливих для бізнесу явищ за допомогою використання всього потенціалу сучасного менеджменту, розробки і реалізації на підприємстві спеціальної програми, що має стратегічний характер, що дозволяє усунути тимчасові труднощі, зберегти і примножити ринкові позиції за будь-яких обставин, при опорі в основному на власні ресурси.
Блог (англ. blog, від web log, інтернет-журнал чи щоденник подій) – авторський веб-сайт, який регулярно оновлюється.
Бренд (англ. brand – укр. клеймо) – ім’я/назва, дизайн, символ або інша особливість, яка відрізняє організацію або продукт від своїх конкурентів в очах клієнта.
Бренд-менеджмент (також: управління брендом, брендинг) – застосування маркетингових технологій до конкретного продукту, продуктової лінійки чи бренду; в процесі створюється система цінностей відносно конкретного продукту, продуктової лінійки чи бренду.
Бриф (від англ. brief – інструкція, зведення) – письмова форма договору між сторонами, що планують співпрацювати. У такій угоді прописується основні параметри майбутнього медійного, графічного, програмного чи будь-якої іншого проекту.
Внутрішньокорпоративні зв’язки з громадськістю (англ. Internal Public Relations) –  функція вищого керівництва організації, яка встановлює і підтримує взаємовигідні відносини між керівництвом і внутрішніми аудиторіями.
Індоктринація (англ. Indoctrination) – передавання основних положень певної доктрини. Індоктринація населення – насичення масової свідомості населення країни певним бажаним і вигідним уряду чи політичній організації змістом в соціальному, ідеологічному, політичному і психологічному планах у формі системи переконань, образів, установок, стереотипів.
Інформаційний бюлетень (англ. Newsletter) – друковане видання, яке випускається з метою інформування цільової групи людей (фахівців і / або інших споживачів) з певних питань.
Консалтинг (англ. consulting — консультування) – професійна діяльність з надання консультативних послуг.
Копірайтинг (англ. Copywriting від copy – рукопис, текстовий матеріал + write – писати) – професійна діяльність з написання рекламних та презентаційних текстів.
Корпоративна ідентифікація (англ. Corporate identity) – візуальний образ компанії в очах клієнтів і співробітників. Забезпечується різними засобами, включаючи дизайн, брендинг і використання товарних знаків.
Корпоративні комунікації (англ. Corporate communications) – зв’язки з громадськістю, інтегровані в рамках стратегічних цілей компанії; зазвичай націлені на створення позитивного іміджу компанії, її керівництва у партнерів та співробітників компанії, конкурентів, ЗМІ і широкої публіки.
Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ). Бути прихильником концепції КСВ означає мати переконання, що бізнес має зобов’язання перед суспільством, що компанія відповідальна за використання ресурсів і мусить брати на себе відповідальність за вплив на споживачів, працівників, громаду та навколишнє середовище в усіх аспектах своєї діяльності.
Культ особи – звеличення особи, яка займає високе становище в політичній, військовій чи релігійній ієрархії. Зазвичай має місце надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера.
Лобізм (англ. Lobbyism, від англ. Lobby – кулуари) – вид діяльності, що полягає у впливі з боку фізичних осіб і представників недержавних організацій на органи влади або органи місцевого самоврядування з метою домогтися прийняття (або неприйняття) ними певних рішень.
Маніпулювання суспільною думкою (англ. Crowd manipulation) – “програмування” думок і прагнень людей, їхніх настроїв і психічного стану з метою забезпечення такої поведінки, яка необхідна групі небагатьох власників засобів маніпуляції, що здійснюють такий вплив, переслідуючи свої особисті корисливі цілі.
Маркетинг з вуст в уста або “сарафанне радіо” (англ. Word-of-mouth marketing) – неформальні форми і способи передачі усної інформації про товар або послугу від споживача до споживача, або ж передача інформації у вигляді будь-яких новин.
Маркетингові комунікації (англ. Marketing communications, marcomms) – процес передачі цільовій аудиторії інформації про продукт.
Модне слово найчастіше використовують в комерції, політиці, у професійній діяльності для підсилення важливості, технічності, обізнаності, унікальності, новизни чи для полегшення сприйняття інформації підготовленій аудиторії при заміні більш складного і деталізованого визначення на простіше та можливо навіть абстрактніше модне (наприклад: “безвіз”).
Моніторинг ЗМІ (англ.  Media monitoring) – встановлення спостереження за ЗМІ; може проводитися з різних причин, в т. ч. політичних, комерційних, наукових.
Напівправда, дезінформація,  “фейк” – введення в оману за допомогою надання неправдивої інформації або перекручування фактів.
Онлайн PR/Digital PR/e-PR/interactive PR – використання нових технологій, в т. ч. Інтернет, для ефективної взаємодії з клієнтами, з усіма зацікавленими сторонами.
Оцінювання – вимір впливу PR-кампанії. Цей процес зазвичай пов’язаний з плануванням та дослідженнями. Коефіціент EAV (Equivalent advertising value) – коефіцієнт, що використовується для числової оцінки ефективності PR-діяльності.
Пабліситі (англ. publicity) – спосіб керування громадським сприйняттям певного суб’єкта комунікацій. Суб’єктами паблісити є: люди (наприклад політики, митці, артисти), товари і послуги, організації та інституції всіх видів, предмети мистецтва та ін.
Пітч (англ. pitch) – представлення ідеї проекту, своєрідна презентація.
Подкаст (англ. Podcast)  – окремий аудіо-(або відео) файл, або регулярно оновлювана серія таких файлів, що публікується на одному ресурсі Інтернет, з можливістю підписки.
Прес-реліз – інформаційне повідомлення, в якому організація чи публічна особа подає інформацію про певну подію або захід до ЗМІ.
Продакт-плейсмент (англ. Product placement) – прийом неявної (прихованої) реклами, що полягає в тому, що реквізит, яким користуються герої у фільмах, телевізійних передачах, комп’ютерних іграх, музичних кліпах, книгах, на ілюстраціях і картинах – має реальний комерційний аналог.
Пропаганда (лат. Propaganda) – відкрите поширення поглядів, фактів, аргументів і інших відомостей, у т.ч. навмисно спотворених і таких, що вводять в оману, для формування суспільної думки чи інших цілей, що переслідуються пропагандистами.
Релайтер (англ. relaiter) – фахівець зі зв’язків з громадськістю, зв’язуюча ланка між персоною або організацією і громадськістю.
Слоган або рекламне гасло (англ. Slogan) – лаконічна фраза, що виражає суть рекламного повідомлення.
Соціальні медіа (англ. Social media) – такий вид інтернет мас-медіа, завдяки яким споживачі контенту через свої дописи стають його співавторами і можуть взаємодіяти, співпрацювати, спілкуватися, ділитися інформацією або брати участь у будь-якій інший соціальній активності із теоретично усіма іншими користувачами певного сервісу.
Спін-доктор (англ. Spin doctor) – фахівець в області PR (найчастіше, політичного PR), що займається управлінням новинами і медіа-подіями: виправлення негативного висвітлення подій у ЗМІ, створення сприятливого сприйняття подій, нівелювання побічних ефектів від попадання в ефір негативної інформації.
Спічрайтінг (англ. Speechwriting) – професійна діяльність з написання текстів для публічних виступів; також консультування першої особи щодо організації самого виступу.
Стейкхолдери або зацікавлені сторони (англ. Stakeholders)  — фізичні і юридичні особи, які мають легітимний інтерес у діяльності організації, тобто певною мірою залежать від неї або можуть впливати на її діяльність. Іноді їх називають групами інтересів або групами впливу.
Торнадо-спін (за Д. Уотте) – спроба переведення суспільної уваги в іншу сферу.
Управління репутацією (англ. Reputation management) – методика виявлення факторів, що впливають на репутацію бізнес-структури або приватної особи.
Фандрейзинг (англ. Fundraising) – збір добровільних пожертвувань, в грошовій або іншій формі, як правило, на цілі не пов’язані з отриманням прибутку: наукові дослідження, благодійні проекти і т. п.
Фрейм (англ. Framing) – структура, що репрезентує стереотипні ситуації у свідомості (пам’яті) людини або інтелектуальної системи і призначена для ідентифікації нової ситуації, що базується на такому ситуативному шаблоні.
Цільовий ринок (англ. Target market) - ринок, на якому компанія має основну частку від загального результату своєї діяльності.
Чорний піар – створення і розповсюдження інформації з метою погіршення іміджу чи дискредитації певної особи, організації, політичної сили; також метою може бути очорніння певного явища, події, процесу, товару.